Regulamin portalu

Moto voyager

Postanowienia ogólne 2017-06-05

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu moto-voyager.com / moto-voyager.pl.

§1 Definicje 2017-06-05

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
2. Portalu – rozumie się przez to stronę internetową moto-voyager.com / moto-voyager.pl, umożliwiającą korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.
3. Operatorze – rozumie się przez to spółkę MotoVoyager s. r. o. z siedzibą: Karla Svobody 90/53, 725 27, Ostrava, Česká republika.
4. Zarejestrowanym Użytkowniku – rozumie się przez to osobę która założył konto na portalu moto-voyager.com / moto-voyager.pl dzięki czemu może mieć dostęp do zamieszczania komentarzy na portalu.
5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystającą z portalu  moto-voyager.com / moto-voyager.pl

§2 Dostęp do portalu i rejestracja użytkownika 2017-06-05

Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza adres e-mail i wymyślone przez siebie i znane tylko sobie hasło.
1. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).
2. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji portalu “nie pamiętam hasła”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami przesłanymi przez portal.

§3 Zakres świadczonych przez portal usług 2017-06-05

1. Portal udostępnia wszystkim Użytkownikom treści zamieszczane przez Operatora.
2. Operator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności portalu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej w dowolnej chwili funkcjonalności.

§4 Odpłatność za usługę 2017-06-05

1. Korzystanie z portalu jako Użytkownik i Zarejestrowany Użytkownik jest bezpłatne i nie wiąże się z poniesieniem żadnych kosztów ze strony Operatora.

§5 Dane Zarejestrowanego Użytkownika 2017-06-05

1. Dane Zarejestrowanego Użytkownika, wprowadzane do portalu, stanowią własność Zarejestrowanego Użytkownika.
2. Wszelkie dane Zarejestrowanego Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez portal w celu identyfikacji Użytkownika w obrębie Portalu i dostarczeniu mu możliwości dodawania komentarzy i prowadzenia konwersacji poprzez narzędzie udostępnione na Portalu z Administratorami Portalu.
3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Zarejestrowanego Użytkownika.
4. Na ochronę, o której mówi pkt. 5.3. składają się w szczególności:

a) System kontroli dostępu do danych – tylko Administrator Portalu i Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do swoich danych. Operator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Zarejestrowanego Użytkownika, poza danymi, o których mowa w pkt. 5.2.
b) System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Abonenta, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Zarejestrowanego Użytkownika.
6. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz modyfikowania ich w każdej chwili.
7. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Zarejestrowanych Użytkowników osobom trzecim.
8. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 5.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§6 Odpowiedzialność Operatora 2017-06-05

1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie portalu pod względem technicznym.
2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie portalu pod względem formalnym i prawnym.

a) Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji portalu.

3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 5.4., w celu ochrony danych Zarejestrowanych Użytkowników.
4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio, powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania portalu.
5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Zarejestrowanego Użytkownika z portalu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Zarejestrowany Użytkownik łączy się z portalem.
6. Reklamacje związane z użytkowaniem portalu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@moto-voyager.com

§7 Zmiana Regulaminu 2017-06-05

1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

a) Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu portalu.
b) Konieczności dostosowania działania portalu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Zarejestrowanych Użytkowników udostępniając treść nowego Regulaminu na Portalu w miejscu do tego przeznaczonym.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt. 7.3. Jeżeli Operator otrzyma od Zarejestrowanego Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 7.4., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, możliwość korzystania z portalu zostaje zablokowana ze skutkiem natychmiastowym.

§8 Rezygnacja Zarejestrowanego Użytkownika 2017-06-05

1. W celu dokonania rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na portalu w zakładce kontakt informację z prośbą o wyłączenie konta.

Moto-Voyager.com
Moto-Voyager.com